Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

jedendzien
8444 9568 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
1870 4838 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
6982 cfc7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup viabigevilgrin00 bigevilgrin00

October 20 2018

jedendzien

Czasami bywa tak, że najważniejsze osoby jakie w życiu spotykamy, pojawiają się w nim na chwilę. Pokazują nam to, co najważniejsze - później odchodzą. Nie miej żalu. Bądź wdzięczny, że udało Wam się poznać i doświadczyć wspólnie kilku wspaniałych chwil. Bądź wdzięczny za lekcję, jaką mogłeś wyciągnąć z tej znajomości. I nigdy nie zapominaj co od tej osoby otrzymałeś. Ani o tym co Ty mogłeś podarować jej. Nawet jeśli tęsknisz całym sobą, otrzyj łzy. Uspokój serce. Spraw, żeby Twoja dusza znów była w harmonii. Przecież dobrze wiesz, a raczej - bardzo dobrze czujesz, że przeznaczenie i tak sprawi, że jeszcze się spotkacie.

- Aleksandra Steć

October 19 2018

jedendzien
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
6791 3577 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
jedendzien
jedendzien
3619 4703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
jedendzien
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl
jedendzien
4229 9034 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
jedendzien
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
jedendzien
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl