Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

jedendzien
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl
jedendzien
4229 9034 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
jedendzien
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
jedendzien
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
Reposted frombluuu bluuu
jedendzien
jedendzien
6971 34ae 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 15 2018

3702 0656
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake
jedendzien
jedendzien
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
jedendzien
jedendzien
jedendzien
jedendzien
jedendzien
6744 f15e
Reposted fromdarshan darshan viabigevilgrin00 bigevilgrin00
jedendzien
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl